Vesitietoutta

vesitietous

Hyvän talousveden tulee olla hajutonta, mautonta ja väritöntä. Näiden aistinvaraisesti arvioitavien tekijöiden lisäksi hyvän talousveden on täytettävä lukuisa määrä muita laatuvaatimuksia ja laatusuosituksia, joista on säädetty sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 461/2000. Asetus löytyy esim. sivuilta www.finlex.fi. Puhoskylän vesiosuuskunnan jakama talousvesi täyttää em. asetuksessa esitetyt laatuvaatimukset.

Seuraavassa eräiden eniten kysyttyjen laatutekijöiden arvot talousvedessämme:

pH 7,1 – 7,5
kokonaiskovuus 2,8 – 3,0 dH-astetta
rauta alle 0,02 mg/l
mangaani alle 0,007 mg/l

Näistä pH:n tulisi olla välillä 7,0 – 8,8 pH- yksikköä, raudan alle 0,2 mg/l ja mangaanin alle 0,05 mg/l . Rauta ja mangaani aiheuttavat jo verraten pieninä määrinä vesikalusteiden ja astioiden värjäytymistä. Kokonaiskovuus on käyttötarkkailuun kuuluva muuttuja, jolle ei ole asetettu ehdottomia raja-arvoja. Talousveden kovuutta kuvaillaan myös sanallisesti, asteikko on silloin; hyvin pehmeä, pehmeä keskikova, kova ja hyvin kova.